Polityka prywatności

Ochrona prywatności.

W celu ochrony i poszanowania prywatności Użytkowników Serwisu, wszelkie dane osobowe i informacje przekazane przez Użytkowników Serwisu, są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administratorem danych osobowych pobieranych od Użytkowników Serwisu jest Hikoki Power Tools Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, (zwanym dalej Hikoki) z siedzibą w Warszawie przy ul. Gierdziejewskiego 1, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Przetwarzanie danych osobowych.

Wszelkie dane osobowe są zapisywane i przetwarzane przez Hikoki i inne podmioty, wobec których Hikoki  jest spółką dominującą w rozumieniu art. 4 § 1 pkt. 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz wykorzystywane w celu pomocy przy korzystaniu z produktów Hikoki. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Serwisu jest dobrowolne i ma na celu przetwarzanie ich dla celów marketingowych towarów i usług oferowanych przez Hikoki. Dane osobowe Użytkowników Serwisu są pobierane poprzez udostępnienie adresu e-mail na stronie internetowej Hikoki. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych następuje poprzez zaznaczenie informacji dotyczącej ochrony danych osobowych w zakresie podanego adresu e-mail. Przekazanie adresu e-mail oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji handlowej Hikoki, w tym newslettera od Hikoki. Użytkownicy Serwisu mają w każdym czasie możliwość dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a także rezygnacji z przechowywania ich adresów e-mail, nie ponosząc przy tym żadnych dodatkowych kosztów. W tym celu należy przesłać stosowną informację na adres info@hikoki-powertools.pl

 

Zakres udostępniania i wykorzystywania danych.    

Hikoki nie ujawnia, nie sprzedaje ani nie przekazuje przetwarzanych danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji gdy:

1) użytkownik Serwisu wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jego danych,

2) jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

3) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy Użytkownik Serwisu, którego dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Użytkownika Serwisu, którego dane dotyczą,

4) jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,

5) jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Hikoki albo odbiorców danych.

Przetwarzanie danych osobowych w formie udostępnienia danych Użytkowników Serwisu agencjom lub serwisom współpracującym pod postacią zbiorczych zestawień danych Użytkowników Serwisu może nastąpić w celu realizacji zobowiązań Hikoki wobec klientów, przeprowadzania badań i analiz marketingowych na zlecenie Hikoki, wykonywania kampanii reklamowych na zlecenie Hikoki, w oparciu o pisemną umowę pomiędzy Hikoki a odbiorcą danych.

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Hikoki Power Tools Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Gierdziejewskiego 1, 02-495 Warszawa, w celach promocyjnych i marketingowych. Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przeze mnie dobrowolnie.

Wyrażam jednocześnie zgodę na otrzymywanie od Hikoki Power Tools Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Gierdziejewskiego 1, 02-495 Warszawa, na podany przeze mnie adres e-mail newslettera Hikoki, informującego o aktualnych ofertach Hikoki Power Tools Polska sp. z o. o. i innych spółek z grupy Hikoki, a także innego rodzaju informacji handlowej dotyczącej spółek z grupy Hikoki. Potwierdzam, że zostałem poinformowany o tym, iż w każdym czasie mogę zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej Hikoki.