Polityka prywatności

Szanowni Państwo, 


pragniemy poinformować, że w swojej działalności Koki Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(dalej jako: „Hikoki” lub „Administrator”), dba o zachowanie najwyższych standardów ochrony danych osobowych, w szczególności zapewnia spełnienie wymagań określonych w przepisach prawa krajowego i unijnego, w tym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”)

W świetle przepisów RODO za „dane osobowe” należy uznać wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować,
w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

„Przetwarzaniem danych osobowych” jest natomiast zasadniczo każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy też nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

W celu zapewnienia osobom, których dane dotyczą realizacji przysługujących im praw, Administrator jest zobowiązany podać informacje dotyczące przetwarzania ich danych osobowych, określone w art. 13 lub 14 RODO. Kierując się najwyższymi standardami ochrony danych osobowych Koki Poland, niezależnie od spełnienia obowiązku informacyjnego w momencie każdorazowego pozyskiwania danych, przedstawia niniejszą informację uwzględniającą główne aspekty związane z przetwarzaniem danych osobowych Klientów.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego Klienta i Użytkownika serwisów obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie: https://hikoki-narzedzia.pl/polityka_prywatnosci 


Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Klientów oraz użytkowników serwisu internetowego https://hikoki-narzedzia.pl/ („Użytkownicy”) jest Koki Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie (73-110) przy ul. Gdyńkiej 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Szczecina-Centrum, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000104319, NIP 8540010963, REGON 810096102 o kapitale zakładowym w wysokości 1 300 200,00 zł.

Z Administratorem można kontaktować się pod numerem telefonu 22 102-11-67  adresem e-mail alicja.drezek@hikoki-powertools.pl lub adresem do korespondencji: Koki Poland Sp. z o.o. ul. Gierdziejewskiego 1, 02-495 Warszawa.


Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Klientów są lub mogą być przetwarzane przez Hikoki w następujących celach:

1)    podjęcia działań przed zawarciem, zawarcia i zrealizowania umowy, świadczenia usług w zakresie obsługi posprzedażowej oraz udzielania gwarancji w związku z rejestracją urządzenia zgodnie z formularzem (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2)    rejestracji urządzenia w celu uzyskania certyfikatu przedłużenia gwarancji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3)    ewentualnego zabezpieczenia oraz dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO), jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa płatności oraz realizacji zobowiązań stron;

4)    obsługi ewentualnych reklamacji związanych z realizowanymi świadczeniami (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b i f RODO);

5)    dodania nowych kontaktów do baz klientów - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO), jakim jest zapewnienie sprawnej organizacji Administratora oraz utrzymywanie współpracy; 

6)    odpowiedzi na zadane pytanie, w tym zadane w formie e-maila (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO);

7)    marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO), poprzez prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług;

8)    umożliwienia wzięcia udziału w konkursach, akcjach marketingowych i innych wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

9)    umożliwienia wzięcia udziału w rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

10)    przesyłania na podany przez Panią/Pana adres e-mail zamówionego newslettera – podstawą przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

11)    administrowania profilem Administratora w mediach społecznościowych, tj. na platformach Facebook, Instagram oraz YouTube – podstawą przetwarzania danych jest zgoda wynikająca z aktywności na profilach Administratora w ww. mediach społecznościowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora związany z prowadzeniem profilu na platformach Facebook, Instagram oraz YouTube (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Szczegółowe informacje na temat przetwarzana danych osobowych za pośrednictwem profili w ww. platformach znajdują się w sekcji Polityka prywatności w mediach społecznościowych.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych celach, w takim wypadku zostaną Państwo każdorazowo poinformowani w sposób zgodny z nałożonym na Administratora obowiązkiem informacyjnym (art. 13 i 14 RODO). 

Szczegółowe informacje odnośnie sposobu wykorzystania plików „cookies” znajdują się w części zatytułowanej Polityka cookies.


Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

1)    upoważnionym pracownikom Administratora;

2)    podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: spółkom powiązanym, dostawcom usług IT, bankom, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, podmiotom zajmującym się obsługą prawną Administratora, agencjom reklamowym i promocyjnym, osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pozostającym z Administratorem
w stałym stosunku zlecenia.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza państwa należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 


Okres przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak istnieje cel ich przetwarzania, jak również przez okres, który wynika z innych, obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

1)    co najmniej przez czas niezbędny do wykonania zawartej umowy, świadczenia usług w zakresie obsługi posprzedażowej oraz udzielonej gwarancji, a także przedawnienia wynikających z powyższych tytułów roszczeń oraz okres przechowywania związanych z nimi dokumentów rozliczeniowych (o ile taka umowa została zawarta, usługi były świadczone lub udzielono gwarancji);

2)    przez czas istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym;

3)    w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody - przez czas obowiązywania tej zgody, do czasu jej cofnięcia.


Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się w celach marketingowych, mogą Państwo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w tym celu. 

W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, mogą Państwo w każdym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć udzieloną zgodę, w dowolnej formie, w szczególności zaś wysyłając e-mail do Administratora danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane w celu zawarcia i wykonania umowy, wzięcia udziału w procesie rekrutacji,  jak również w konkursach, akcjach marketingowych i innych wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Administratora. 

Hikoki może podejmować decyzję w sposób zautomatyzowany, w tym stosować profilowanie (z wyłączeniem identyfikacji),
w stosunku do danych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem plików cookies, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację – szczegółowe informację odnośnie specyfiki plików cookies znajdują się w części Polityka cookies.


Polityka cookies

Plikami cookies określa się dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies w zasadzie nie pozwalają na identyfikuję osób fizycznych, jednakże w celu ochrony i poszanowania prywatności Użytkowników serwisu, wszelkie dane osobowe i informacje pozyskiwane od Użytkowników za pośrednictwem plików cookies podlegają odpowiednim standardom ochrony danych osobowych wymaganym RODO, które zostały opisane w Polityce prywatności.

Zapisywanie plików cookies w pamięci przeglądarki nie ma negatywnego wpływu na oprogramowanie Użytkownika lub jego sprzęt.
Plik cookie umożliwia odczyt informacji w nim zawartych jedynie serwerowi, z którego pochodzi. 


Cele używania plików cookies

Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć
w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.

Hikoki korzysta z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:

1)    dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

2)    rozpoznawania urządzeń Użytkowników i odpowiedniego wyświetlania strony internetowej dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

3)    tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy  korzystają z serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

4)    utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;

5)    realizacji ankiet - w szczególności by uniknąć wielokrotnej prezentacji tej samej ankiety temu samemu Użytkownikowi oraz
by prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców.

Samo przechowywanie cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Użytkownika.

Przesyłane za pośrednictwem serwisu pliki cookies mogą być także wykorzystywane przez współpracujących z operatorem serwisu partnerów w zakresie danych analitycznych (Google Analytics).


Rodzaje wykorzystywanych plików cookies oraz okres ich przechowywania

Hikoki korzysta z następujących kategorii plików cookies

  • Ciasteczka sesji – służą do utrzymywania stanu zalogowania w serwisie oraz do utrzymywania sesji. Te pliki cookies działają podczas Twojej wizyty na naszej stronie, po czym są automatycznie usuwane. Czas ich przechowywania wynosi 1 godzinę.
  • Ciasteczka notice – służą do utrzymywania informacji o udzielonej zgodzie na przechowywanie plików cookies, są przechowywane przez 31 dni.
  •  Ciasteczka trwałe – po odwiedzeniu naszej witryny pozostaną na Twoim komputerze wraz z zapamiętanymi informacjami np. o Twoim skonfigurowanym zestawie komputerowym i przywrócą ustawienia podczas kolejnych Twoich odwiedzin, przez co użytkowanie naszego serwisu będzie dla Ciebie łatwiejsze. Pliki te są przechowywane przez okres maksymalnie 2 lat.


Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies
w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). poniżej przykładowa instrukcja dla wybranych przeglądarek:
 

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
 

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&
 

Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 

Polityka prywatności w mediach społecznościowych

Poniższa informacja dotyczy przetwarzania przez Administratora danych osobowych - Koki Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie (dalej jako „Administrator” lub „Hikoki”) danych osobowych w celach związanych z utrzymywaniem kanałów w mediach społecznościowych. 

Szczegółowe dane Administratora oraz informacje dotyczące sposobów kontaktowania się z nim, a także wykaz uprawnień związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych  znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://hikoki-narzedzia.pl/polityka_prywatnosci.

 

Hikoki obsługuje następujące profile i kanały w mediach społecznościowych:

     •    Facebook (https://www.facebook.com/hikokipowertoolspolska/) 
     •    Instagram (https://www.instagram.com/hikokipolska/) 
     •    YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCYz_m9DJbpBblwyn6E-iAQQ)

Kiedy odwiedzają Państwo ww. profile lub kanały w mediach społecznościowych, Hikoki zbiera za ich pośrednictwem Państwa dane osobowe dotyczące aktywności na stronie, zainteresowań oraz dane pozwalające na dokonywanie anonimowej analizy grup użytkowników i interakcji. Hikoki nie ma wpływu na tworzenie i wyświetlanie tych analiz oraz nie może zatrzymać gromadzenia ani przetwarzania danych w tym celu. 

 

Administrator może otrzymywać następujące dane, podzielone na kategorie użytkowników:

     -    łączna liczba wizyt, 
     -    reakcje na nasze posty, 
     -    komentarze, 
     -    proporcja odwiedzających mężczyzn i kobiet,
     -    źródło wizyty, 
     -    kliknięć w określone treści na stronie, takich jak mapy lub informacje kontaktowe,
     -    zasięgu postów Administratora.

W przypadku Państwa aktywności na profilach lub kanałach Administratora w mediach społecznościowych - poprzez polubienie lub udostępnienia treści, polubienie lub obserwowanie profilu albo subskrypcję kanału, Administrator może bezpośrednio zidentyfikować Państwa konto. Jeżeli chcą Państwo ograniczyć połączenie z profilami i kanałami w mediach społecznościowych Hikoki, mogą Państwo skorzystać z funkcji oferowanych na każdej z platform w mediach społecznościowych, aby przestać obserwować lub subskrybować profile lub kanały Hikoki. 

Przedstawione powyżej dane, jak i sama obecność Administratora w mediach społecznościowych są wykorzystywane, aby móc zaprezentować się szerszemu gronu odbiorców. Wykorzystanie tych danych, a także działanie profili i kanałów opiera się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, związanym z potrzebą zapewnienia wydajnej, skutecznej i interaktywnej promocji,.

Niezależnie od powyższego, opisane platformy w mediach społecznościowych mogą wykorzystywać Państwa dane do własnych celów, w szczególności do badania rynku i reklamy. Pliki cookie mogą być przechowywane na Państwa komputerze, który analizuje zachowanie podczas użytkowania. Inne informacje, w tym na temat Państwa urządzeń oraz połączenia internetowego, mogą być zbierane i łączone z Państwa kontem. Wymienione platformy mogą utworzyć Państwa profil, nawet jeśli nie są Państwo zalogowani lub nie posiadają zarejestrowane konta na platformie. Profile te, mogą służyć do wyświetlania ukierunkowanej reklamy na poszczególnych platformach.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do krajów trzecich, w przypadku korzystania przez Hikoki przy przetwarzaniu danych z usług podmiotów mających siedzibę poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo gdy wynika to z wiążących Administratora przepisów prawa krajowego lub unijnego. 

 

Dodatkowe informacje na temat platform w mediach społecznościowych: 
Facebook i Instagram to platformy mediów społecznościowych oferowane przez spółkę Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin, Irlandia z firmą macierzystą Facebook, Inc. 1601 Willow Road Menlo Park, Kalifornia 94025.

W przypadku korzystania z ww. platform, jest możliwy transfer danych osobowych do Stanów Zjednoczonych Ameryki. W odniesieniu do tych transferów znajdują zastosowanie ramy Tarczy Prywatności (Privacy Shield) – umowy pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi dotyczącą bezpieczeństwa danych osobowych. Stany Zjednoczone są zobowiązane do przestrzegania poziomów ochrony danych w UE, co pozwala uznać, że zapewniają one odpowiedni poziom ochrony danych osobowych Europejczyków.

 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC


           
Administrator zawarł z Facebookiem porozumienie o administrowaniu danymi osobowymi. Z porozumieniem mogą się Państwo zapoznać tutaj:

            https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
            Informacja na temat wykorzystywania statystyk strony znajduje się pod poniższym linkiem:
            https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data
             
Mają Państwo prawo egzekwować swoje prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych na profilu Administratora na Facebooku oraz w związku z wykorzystywaniem statystyk strony. Prawa te mogą być realizowane w dowolnym momencie wobec Administratora lub platformy Facebook. Administrator wskazuje jednak, że w powyższych przypadkach korzystniejszym rozwiązaniem jest kierowanie żądań w pierwszej kolejności do platformy Facebook. W razie jakichkolwiek pytań mogą Państwo skontaktować się z Hikoki, korzystając z danych kontaktowych wymienionych powyżej.

 

Mogą Państwo zapoznać się z polityką prywatności Facebooka tutaj:

https://www.facebook.com/about/privacy/

 

Jeśli mają Państwo konto na Facebooku, mogą Państwo zrezygnować z przetwarzania w celach reklamowych tutaj:

https://www.facebook.com/settings?tab=ads

YouTube to platforma wideo dostarczana przez Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia wraz z firmą macierzystą Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornia 94043.

W przypadku korzystania z ww. platformy, jest możliwy transfer danych osobowych do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Platforma Google przestrzega zasad określonych w Tarczy Prywatności (Privacy Shield) i dostosowuje poziom ochrony danych osobowych do standardów obowiązujących w UE. 

 

Więcej informacji na temat ich certyfikacji można znaleźć tutaj:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

 

Mogą Państwo również zapoznać się z polityką prywatności Google tutaj:

https://policies.google.com/privacy

 

Aby zmienić ustawienia reklam i włączania spersonalizowanych reklam, mogą Państwo kliknąć w poniższy link:

https://adssettings.google.com/authenticated