Warunki gwarancji 3 letniej na elektronarzędzia obowiązujące w Polsce.

Nie naruszając regulacji prawnych obowiązujących w Polsce, firma Koki Poland Sp. z o.o. udziela producenckiej gwarancji użytkownikowi (zawodowemu/profesjonalnemu, jak i osobom prywatnym na okres minimum jednego roku na zakupione urządzenia – licząc od daty sprzedaży. Gwarancja obejmuje wady materiałowe, wady produkcyjne i montażowe, które w przypadku ich wystąpienia zostaną bezpłatnie usunięte.

 

Elektronarzędzia

 

Na wszystkie elektronarzędzia oraz akumulatory Li-on wprowadzone do obrotu przez Koki Poland Sp z o.o. sprzedane od 15 lipca 2014 w Polsce tylko i wyłącznie w autoryzowanym punkcie handlowym Hikoki (aktualna lista dealerów) oraz punktach sieci Leroy Merlin, Koki Poland Sp. z o.o. wydłuża okres gwarancji do 3 lat, pod następującymi warunkami, które muszą być spełnione łącznie:

 

Nabywca jest przedsiębiorcą zarejestrowanym w Polsce lub konsumentem mającym miejsce zamieszkania w Polsce.

 

Nabywca nie jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie zarobkowego wynajmu elektronarzędzi.

 

Nabywca zarejestruje urządzenie w ciągu 30 dni od daty sprzedaży w systemie internetowej rejestracji gwarancji Hikoki.

 

Nabywca wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z wykonywaniem usługi gwarancyjnej.

 

Uwaga: Informacja dotycząca akumulatorów zakupionych zarówno jako część produktu (wyposażenie seryjne urządzeń akumulatorowych), jak również zakupionych oddzielnie jako akcesoria lub części zamienne. Z uwagi na fakt, że akumulatory Hikoki (dawniej Hitachi) nie posiadają oddzielnych numerów seryjnych podlegają one automatycznie programowi 3 letniej gwarancji. Następuje to w momencie zakupu i rejestracji wraz z urządzeniem którego stanowią integralną cześć. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że aby taki akumulator spełniał wymogi naszego programu 3 letniej gwarancji musi posiadać odpowiednie naklejki (plomba) z oznaczeniem stosownej daty zakupu. Plomba taka powinna być umieszczona na akumulatorze przez sprzedawcę w momencie zakupu. Akumulatory nie wymagają oddzielnego procesu rejestracji na naszej stronie www.

 

Oprócz 3-letniej gwarancji obowiązującej po zarejestrowaniu produktu,  firma Koki Poland wprowadza dodatkową 2-letnią gwarancję na części silników maszyn bezszczotkowych zasilanych prądem AC sprzedawanych od 1 stycznia 2019.

 

Warunkiem obowiązywania dodatkowej gwarancji będzie standardowa rejestracja urządzenia w programie 3-letniej gwarancji Hikoki.

 

Elementy naturalnie zużywające się (w toku normalnej eksploatacji) takie jak np.: szczotki węglowe, uchwyty robocze, przekładnie, łożyska, obudowy, włączniki, o-ringi, uszczelki,  przewody zasilające, filtry, węże ciśnieniowe, łożyska, smar  nie podlegają wymianie gwarancyjnej.

 

Gwarancja nie przysługuje w następujących przypadkach:

-  braku prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu.

-  brak tabliczki znamionowej lub  gdy numer seryjny na tabliczce znamionowej maszyny  jest zniszczony, nieczytelny lub nie pozwala na jego weryfikację z przyczyn niezależnych od productenta.

- nastąpiło naturalne zużycie elementów i części maszyny, które są wymienione w pkt. 8 warunków gwarancji.

- uszkodzenie powstało na skutek wcześniej zaistniałej i nie usuniętej usterki;

- narzędzie było użytkowane pomimo wystąpienia widocznego uszkodzenia;

- uszkodzenie powstało na skutek nieprawidłowego użytkowania, niezgodnego z instrukcją obsługi lub niewiedzy użytkownika;

- uszkodzenie powstało na skutek niewłaściwej konserwacji (zastosowanie nieoryginalnych środków smarujących, które nie są wymienione w instrukcji obsługi)

- uszkodzenie powstało na skutek urazu mechanicznego (uderzenie, upadek, najechanie pojazdem i tym podobne);

- uszkodzenie powstało na skutek zastosowania wadliwego lub zużytego osprzętu;

- uszkodzenie powstało na skutek złego doboru mocy  lub  rodzaju maszyny do wykonywanej pracy;

- urządzenie zostało zalane cieczą lub było przechowywane w nieodpowiednich warunkach dla urządzeń elelektrycznych,

- urządzenie zostało przeciążone (nastąpiło jednoczesne spalenie wirnika i stojana);

- urządzenie było demontowane lub naprawiane poza autoryzowanym serwisem HIKOKI

 

Jako potwierdzenie rejestracji użytkownik otrzyma certyfikat 3-letniej gwarancji, który należy wydrukować lub zapisać na nośnikach pamięci elektronicznej, aby móc go przedłożyć w przypadku wystąpienia z roszczeniem gwarancyjnym wraz z dowodem zakupu i oryginałem karty gwarancyjnej. Okres przedłużonej gwarancji biegnie od daty zakupu, a nie od daty rejestracji. W czasie trwania 3-letniej gwarancji wszystkie naprawy muszą być obowiązkowo odnotowane w karcie gwarancyjnej. Naprawa gwarancyjna zostanie zrealizowana w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia reklamowanej maszyny do autoryzowanego serwisu Hikoki. W wyjątkowych przypadkach, gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia brakujących części lub gdy naprawa wymaga dodatkowej ekspertyzy, termin naprawy może ulec wydłużeniu.

 

Uprawnienia z tytułu 3- letniej gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych zysków, oraz poniesionych kosztów w związku z awarią urządzenia.

 

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru  z umową.